ใบหนังสือรับรองเงินเดือนสำคัญไหม? เช็คใบรับรองเงินเดือนทำอะไรได้บ้าง

ใบหนังสือรับรองเงินเดือนมีความสำคัญอย่างไร

ใบหนังสือรับรองเงินเดือนคือเอกสารแสดงรายได้ที่ระบุแหล่งที่มาของรายได้ต่อเดือนที่ทางบริษัทหรือหน่วยงานที่เราสังกัดอยู่ออกให้ซึ่งมีทั้งหนังสือรับรองเงินเดือนที่เป็นแบบกระดาษทั่วไปและหนังสือรับรองเงินเดือนออนไลน์โดยหลายคนอาจจะสงสัยว่าใบหนังสือรับรองเงินเดือนมีความสำคัญอย่างไร ซึ่งสามารถตอบได้เลยว่าประโยชน์ของใบหนังสือรับรองเงินเดือนคือเราสามารถใช้เอกสารรับรองเงินเดือนในการยื่นขอสินเชื่อต่าง ๆ จากสถาบันทางการเงิน เช่น ยื่นขอสินเชื่อส่วนบุคคล ยื่นขอสินเชื่อบัตรเครดิตหรือยื่นขอวีซ่าเป็นต้น ซึ่งหนังสือรับรองเงินเดือนจะใช้เป็นข้อมูลให้ผู้ที่ปล่อยสินเชื่อได้ทราบว่าเรามีความสามารถในการที่จะขอสินเชื่อหรือมีกำลังในการผ่อนชำระสินเชื่อได้หรือไม่ ซึ่งผู้ที่มีรายได้ที่ปรากฎในเอกสารรับรองเงินเดือนที่มีรายได้สูงจะได้รับโอกาสในการอนุมัติสินเชื่อต่าง ๆ มากกว่าผู้ที่มีรายได้น้อยหรือฐานเงินเดือนต่ำ

ตัวอย่างใบหนังสือรับรองเงินเดือนที่ถูกต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้าง

รูปแบบหนังสือรับรองเงินเดือนในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นหนังสือรับรองเงินเดือนแบบกระดาษทั่วไปหรือใบหนังสือรับรองเงินเดือนออนไลน์จะมีรูปแบบหนังสือรับรองเงินเดือนที่แตกต่างกันไปตามแต่ละบริษัทจะมีการออกแบบแต่สิ่งที่ใบหนังสือรับรองเงินเดือนในแต่ละแบบจะต้องมีและต้องระบุไว้ให้ครบถ้วนตัวอย่างเช่น  แบบใบรับรองเงินเดือนจะต้องมีการระบุรายละเอียดของบริษัทอย่างชัดเจนรวมทั้งชื่อที่อยู่และหมายเลข

โทรศัพท์ติดต่อของบริษัทด้วย ตัวอย่างใบรับรองเงินเดือนที่ถูกต้องจะต้องมีการระบุชื่อพนักงาน ตำแหน่งของพนักงานระยะเวลาการทำงานอัตราเงินเดือนก่อนหักภาษีเงินได้และระบุเหตุผลที่เอกสารนี้ออกโดยบริษัทเพื่อนำไปใช้ในวัตถุประสงค์อะไรให้ชัดเจนโดยเอกสารรับรองเงินเดือนจะต้องมีการระบุวันที่ออกเอกสารและลงลายมือชื่อผู้รับรองเอกสารซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นฝ่ายบุคคลของบริษัทนั้นๆ และที่ขาดไม่ได้คือเอกสารใบหนังสือรับรองเงินเดือนจะต้องมีการประทับตราของบริษัทที่เราทำงานอยู่ด้วยจึงจะสามารถเป็นเอกสารแสดงรายได้ที่สามารถนำมายื่นขอสมัครสินเชื่อกับสถาบันการเงินต่าง ๆ ได้

ใบหนังสือรับรองเงินเดือนมีอายุในการใช้งานกี่วัน

การขอใบหนังสือรับรองเงินเดือนเพื่อใช้ประกอบการยื่นขอสินเชื่อต่าง ๆ หลายคนอาจจะสงสัยว่าหนังสือรับรองเงินเดือนที่ใช้ประกอบการขอสินเชื่อใบหนังสือรับรองเงินเดือนมีอายุกี่วัน ซึ่งสามารถตอบได้เลยว่าอายุของใบหนังสือรับรองเงินเดือนจะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของสถาบันการเงินและหน่วยงานที่เรานำหนังสือรับรองเงินเดือนไปยื่น เช่น การขอสินเชื่อกับธนาคารโดยทั่วไปจะกำหนดไว้ไม่เกิน 1 เดือน ส่วนการใช้กับหน่วยงานราชการทั่วไปจะใช้เอกสารรับรองเงินเดือนที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือนและการใช้หนังสือรับรองเงินเดือนเพื่อยื่นขอวีซ่าจะใช้เอกสารรับรองเงินเดือนที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือนเป็นต้น

Scroll to Top