คำถามข้อที่ 1: รถที่มีไว้ขายหรือซ่อม อนุญาตให้ขับได้เวลาใด
ท่าน ตอบว่า ""
คำตอบ ที่ถูกต้องคือ "เวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก"
ท่านตอบ ผิด !

คำถามข้อที่ 2: พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ หากเจ้าของรถไม่เสียภาษีประจำปี ในเวลาที่กำหนด จะต้องชำระเงินเพิ่มอีกเท่าไร
ท่าน ตอบว่า ""
คำตอบ ที่ถูกต้องคือ "ร้อยละ 1 ต่อเดือน"
ท่านตอบ ผิด !

คำถามข้อที่ 3: พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ โคมไฟแสงพุ่งไกลของรถยนต์"แสงสว่างเห็นพื้น"ไม่น้อยกว่า
ท่าน ตอบว่า ""
คำตอบ ที่ถูกต้องคือ "100 เมตร"
ท่านตอบ ผิด !

คำถามข้อที่ 4: พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ ไม่เกิน 110 ซีซี จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่าเท่าไร
ท่าน ตอบว่า ""
คำตอบ ที่ถูกต้องคือ "15 ปี บริบูรณ์"
ท่านตอบ ผิด !

คำถามข้อที่ 5: รถยนต์ ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ หมายความว่า
ท่าน ตอบว่า ""
คำตอบ ที่ถูกต้องคือ "รถที่มีล้อตั้งแต่ 3 ล้อขึ้นไปที่ขับเคลื่อนด้วยกำลังเครื่องยนต์ กำลังไฟฟ้าหรือพลังงานอย่างอื่นยกเว้นรถที่เดินบนราง"
ท่านตอบ ผิด !

คำถามข้อที่ 6: พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ รถแทกซี่ ใช้รับจ้างบรรทุกคนโดยสารได้ไม่เกิน
ท่าน ตอบว่า ""
คำตอบ ที่ถูกต้องคือ "7 คน"
ท่านตอบ ผิด !

คำถามข้อที่ 7: ข้อใดคือ"รถ"ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ
ท่าน ตอบว่า ""
คำตอบ ที่ถูกต้องคือ "รถถังในราชการสงคราม"
ท่านตอบ ผิด !

คำถามข้อที่ 8: ถนนที่ไม่มีทางเท้า คนเดินเท้าต้องปฏิบัติอย่างไร
ท่าน ตอบว่า ""
คำตอบ ที่ถูกต้องคือ "เดินทางด้านขวาให้สวนทางกับรถ และสามารถมองเห็นรถได้สะดวก"
ท่านตอบ ผิด !

คำถามข้อที่ 9: พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ เสียงแตรต้องได้ยินไม่น้อยกว่า
ท่าน ตอบว่า ""
คำตอบ ที่ถูกต้องคือ "60 เมตร"
ท่านตอบ ผิด !

คำถามข้อที่ 10: ผู้ขับขี่เมื่อพบไฟกระพริบสีแดงติดตั้งอยู่ทางร่วมทางแยกกระพริบทางด้านที่ขับไปต้องปฏิบัติอย่างไร
ท่าน ตอบว่า ""
คำตอบ ที่ถูกต้องคือ "หยุดหลังเส้นให้หยุดเมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้วจึงขับต่อไปด้วยความระมัดระวัง"
ท่านตอบ ผิด !

คำถามข้อที่ 11: คำว่า ทาง ตามความหมาย พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ คือ
ท่าน ตอบว่า ""
คำตอบ ที่ถูกต้องคือ "ทางเท้า,ทางเดินรถ,ทางข้าม"
ท่านตอบ ผิด !

คำถามข้อที่ 12: พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ การจอดรถผู้ขับขี่ต้องให้สัญญาณก่อนจอดไม่น้อยกว่า
ท่าน ตอบว่า ""
คำตอบ ที่ถูกต้องคือ "30 เมตร"
ท่านตอบ ผิด !

คำถามข้อที่ 13: พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ การหยุดรถหรือจอดรถนอกเขตเทศบาลผู้ขับขี่ต้องหยุดหรือจอดให้ผู้ขับขี่รถอื่นมองเห็นได้ระยะไม่น้อยกว่า
ท่าน ตอบว่า ""
คำตอบ ที่ถูกต้องคือ "150 เมตร"
ท่านตอบ ผิด !

คำถามข้อที่ 14: พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ เมื่อมีเสียงสัญญาณรถไฟหรือรถไฟกำลังแล่นผ่านเข้ามาใกล้อาจเกิดอันตรายผู้ขับขี่ต้อง
ท่าน ตอบว่า ""
คำตอบ ที่ถูกต้องคือ "ลดความเร็วลงและหยุดรถให้ห่างจากทางรถไฟไม่น้อยกว่า 5 เมตร"
ท่านตอบ ผิด !

คำถามข้อที่ 15: พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ ห้ามมิให้เจ้าของรถบรรทุกคนโดยสารรับคนที่เป็นโรค
ท่าน ตอบว่า ""
คำตอบ ที่ถูกต้องคือ "เรื้อน"
ท่านตอบ ผิด !

คำถามข้อที่ 16: พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ การนับจำนวนคนโดยสารเด็กอายุไม่เกินเท่าใด นับจำนวน 2 คน เท่ากับผู้ใหญ่ 1 คน
ท่าน ตอบว่า ""
คำตอบ ที่ถูกต้องคือ "10 ปี"
ท่านตอบ ผิด !

คำถามข้อที่ 17: เมื่อเจ้าพนักงานจราจรออกใบสั่งแล้วต้องนำใบอนุญาตขับขี่ให้พนักงานสอบสวนผู้มีอำนาจ ภายใน
ท่าน ตอบว่า ""
คำตอบ ที่ถูกต้องคือ "8 ชั่วโมง"
ท่านตอบ ผิด !

คำถามข้อที่ 18: การกลับรถหรือเลี้ยวรถทางขวาในทางเดินรถที่มีรถสวนกันได้ ต้องไม่กลับรถหรือเลี้ยวขวาในเมื่อรถคันอื่นสวนมาในระยะไม่น้อยกว่า
ท่าน ตอบว่า ""
คำตอบ ที่ถูกต้องคือ "100 เมตร"
ท่านตอบ ผิด !

คำถามข้อที่ 19: พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ เมื่อได้รับสัญญาณหยุดรถจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ขับขี่ต้องหยุดรถห่างจากเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่น้อยกว่ากี่เมตร กรณีไม่มีเส้นให้รถหยุด
ท่าน ตอบว่า ""
คำตอบ ที่ถูกต้องคือ "3 เมตร"
ท่านตอบ ผิด !

คำถามข้อที่ 20: เมื่อขับรถมาถึงทางแยกพร้อมกันไม่มีเครื่องหมายจราจรบอกทางเอกทางโท ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร
ท่าน ตอบว่า ""
คำตอบ ที่ถูกต้องคือ "ให้ผู้ขับรถด้านซ้ายไปก่อน"
ท่านตอบ ผิด !

คำถามข้อที่ 21: ในทางเดินรถที่แคบและไม่อาจสวนกันได้อย่างปลอดภัย เมื่อขับรถสวนกัน ผู้ขับขี่รถคันที่ใหญ่กว่าต้องปฏิบัติอย่างไร
ท่าน ตอบว่า ""
คำตอบ ที่ถูกต้องคือ "ลดความเร็วและหยุดให้รถเล็กกว่าผ่านไปก่อน"
ท่านตอบ ผิด !

คำถามข้อที่ 22: พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ "จอดรถห่างจากที่ติดตั้งสัญญาณจราจรไม่น้อยกว่า
ท่าน ตอบว่า ""
คำตอบ ที่ถูกต้องคือ "10 เมตร"
ท่านตอบ ผิด !

คำถามข้อที่ 23: พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ หากเจ้าพนักงานยึดรถที่กระทำความผิดเจ้าของหรือผู้ครอบครองต้องแสดงตัวภายในกี่เดือน
ท่าน ตอบว่า ""
คำตอบ ที่ถูกต้องคือ "6 เดือน นับจากวันที่เกิดเหตุ"
ท่านตอบ ผิด !

คำถามข้อที่ 24: กรณีผู้กระทำความผิดถูกยึดใบอนุญาตเพื่อนำไปบันทึกคะแนน จะถูกยึดครั้งละไม่เกินกี่วัน
ท่าน ตอบว่า ""
คำตอบ ที่ถูกต้องคือ "60 วัน"
ท่านตอบ ผิด !

คำถามข้อที่ 25: ผู้ขับขี่ที่กระทำความผิด ใน 16 ฐานความผิด จะต้องเข้ารับการอบรมและทดสอบในกรณีใด
ท่าน ตอบว่า ""
คำตอบ ที่ถูกต้องคือ "กระทำความผิด ซ้ำ 2 ครั้ง ในข้อหาเดียวกันภายในหนึ่งปีนับจากการกระทำความผิดครั้งแรก"
ท่านตอบ ผิด !

คำถามข้อที่ 26: เมื่อใบอนุญาตขับรถชำรุดหรือสูญหาย จะต้องยื่นคำขอรับใบแทนต่อนายทะเบียน ภายในกี่วัน
ท่าน ตอบว่า ""
คำตอบ ที่ถูกต้องคือ "15 วัน นับแต่วันทราบเหตุ"
ท่านตอบ ผิด !

คำถามข้อที่ 27: พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ สัญญาณไฟจราจรควบคุมคนเดินเท้าที่จะข้ามถนนมี กี่สีอะไรบ้าง
ท่าน ตอบว่า ""
คำตอบ ที่ถูกต้องคือ "2 สี แดง-เขียว"
ท่านตอบ ผิด !

คำถามข้อที่ 28: การพักใช้ใบอนุญาตขับขี่แต่ละครั้งมีกำหนดครั้งละไม่เกินกี่วัน
ท่าน ตอบว่า ""
คำตอบ ที่ถูกต้องคือ "90 วัน"
ท่านตอบ ผิด !

คำถามข้อที่ 29: พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ พื้นที่สำหรับคนเดินเท้า กี่ระดับ ระดับใดบ้าง
ท่าน ตอบว่า ""
คำตอบ ที่ถูกต้องคือ "3 ระดับ ระดับพื้นดิน ระดับใต้พื้นดิน ระดับเหนือพื้นดิน"
ท่านตอบ ผิด !

คำถามข้อที่ 30: พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ การจราจรหมายความว่า
ท่าน ตอบว่า ""
คำตอบ ที่ถูกต้องคือ "การใช้ทางของผู้ขับขี่ คนเดินเท้า คนที่จูงที่ขี่หรือไล่ต้อนสัตว์"
ท่านตอบ ผิด !

ท่านได้ 0% นะครับ ขอบคุณที่ร่วมทดสอบ โอกาสหน้าเรียนเชิญใหม่ นะครับ !

Untitled Document

Copyright © 2005 Supot Noijeen All rights reserved
ออกแบบ พัฒนาโดย ด.ต.สุพจน์ น้อยจีน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ สภ.เคียนซา